نقش جهان بینی الهی در تربیت اقتصادی
83 بازدید
محل نشر: فصلنامه تخصصی پگاه اندیشه/ شماره 4 و5
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از آنجایی که بین رفتار انسانی و جهان‌بینی او ارتباط عمیق و ناگسستنی وجود دارد هریک از مکاتب اقتصادی جهان، بر اساس برداشت خاصی که از مقولة خدا، انسان و جهان ارائه داده اند به تفسیر و تحلیل رفتارهای اقتصادی انسان پرداخته و ساختار نظام اقتصادی خویش را بر این اساس بنیان نهاده اند. نگارنده در این مقاله تلاش نموده است، تا با استفاده از آموزه‌های وحیانی به تبیین نقش جهان‌بینی توحیدی در تربیت اقتصادی انسان، پرداخته و رفتار‌های اقتصادی او را بر پایة اعتقاد به توحید و جهان‌بینی مبتنی بر آن، تحلیل کند. با توجه به وجود شواهد فراوان از آیات و روایات، نگارنده معتقد است که اصل توحید و عدل الهی در تربیت اقتصادی انسان، نقش بسیار مهمی دارد و با پذیرفتن این اصل، بسیاری از فعالیت های اقتصادی او تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هم‌چنین بحث امامت و معاد به عنوان دو عنصر محوری در تربیت اقتصادی انسان مطرح بوده و رفتارهای اقتصادی او را در زمینة مبادله، تولید، توزیع و مصرف کنترل نموده و نظام اقتصادی مبتنی بر قسط و عدل را به وجود می‌آورد. واژه‌‌‌های کلیدی:‌ جهان‌بینی، جهان‌بینی توحیدی، تربیت، اقتصاد، تربیت ‌اقتصادی و قرآن‌کریم.